BÜRO TESCİL BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Büro Tescil Belgesi Alma Koşulları
TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği; Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimiz çalışma koşullarına göre aşağıdaki belgeleri tamamlamaları durumunda Büro tescil belgesi alabilirler.

KENDİ ADINA SERBEST ÇALIŞAN MİMARIN TESCİLİ VE TESCİL YENİLEMESİ
Kendi adına serbest çalışan serbest mimarın, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,
c) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
d) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
e) (Değişik – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.3) “Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması, mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”
f) (R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.3) Yürürlükten kaldırılmıştır.
g) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.3) “bedeli” ve üyelik aidatını ödemiş olması,
h) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
i) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
j) (Değişik – R.G.: 26.06.2010 – 27623 / m.1) “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”
k) (Ek – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.3) “Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya yapı denetim şirketlerinde proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,”
gerekir.
(Değişik – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.3) “Tescilin yenilenmesi için ise, bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hariç diğer bentlerinde yer alan koşullara ilave olarak; tescil yenileme bedelini ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.”

ADİ ORTAKLIKLARDA MİMARLARIN TESCİLİ VE TESCİL YENİLEMELERİ
Adi ortaklıklarda mimarların, Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı koşullara ilave olarak;

a) Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması,
b) Mimarların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
c) Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması,
gerekir.

Tescilin yenilenmesinde ise; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı koşullar aranır.

Mimarın, birinci fıkranın (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.4) “(b) ve (c) bentleri” dışındaki adi ortaklıklarına serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilmez.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların tescilleri ve tescil yenilemeleri
Madde 9 —Sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için (Değişik ibare – R.G.: 26.06.2010 – 27623 / m.2) “mimar ya da mimarların” şirketteki hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde 10’dan az olamaz. (Ek cümle – R.G.: 26.06.2010 – 27623 / m.2) “Sermaye şirketi ortaklarının tamamının mimar olması durumunda bu oran aranmaz.”

Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında “mimarlık hizmetleri”nin yer alması koşulu aranır.

Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “mimar yada mimarların payı”; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz.

Ortakların pay durumu, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alacak sermaye şirketi ortağı mimar tarafından belgelenir.

Sermaye şirketi ortağı mimarın, Mimarlar Odasınca tescilinin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için;
a) (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen” disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
b) Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,
c) Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
d) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
e) (Değişik – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması; Mimara ödenecek ücretin, Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”
f) ( R.G.: 06.02.2010 – 27485 /m.5 ) Yürürlükten kaldırılmıştır.
g) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
h) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
i) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
j) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “bedeli” ve üyelik aidatını ödemiş olması,
k) (Değişik – R.G.: 26.06.2010 – 27623 / m.1) “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması,”
l) (Ek – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,”
m) (Ek – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,”
gerekir.
(Değişik – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.5) “Tescilin yenilenmesi için ise bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara ilave olarak;
a) Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,
b) Tescil yenileme bedelini ve üyelik aidatını ödemiş olması, gerekir.”

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARIN SERBEST MİMARLIK HİZMETİ VEREBİLME KOŞULLARI
Bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesindeki koşullara sahip olmayan sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimarlar, çalıştığı sermaye şirketine ait gayrı menkuller üzerinde, kazanç amacı gütmeksizin, şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konularını yürütmek üzere, yalnızca şirket tarafından kullanılacak kendilerine ait binaları için aşağıda yazılı hususları yerine getirmeleri koşulu ile; serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın serbest mimarlık hizmeti verebilirler. Ancak; fenni mesuliyet üstlenemez, üçüncü şahısların işleri için serbest mimarlık hizmeti veremezler. Sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimar, bahsi geçen iş ile ilgili mimari hizmeti Mimarlar Odası tarafından belgelenmeden mimarlık hizmeti yapamaz, imza koyamaz. Bu durumu belirlenen sermaye şirketinde ücretli çalışan mimarın;

a) (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.6) “27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen” disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
b) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ya da fotokopisini vermiş olması,
c) Şirketin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
d) (Değişik – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.6) “Şirketin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni, telif hakları, özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması; Mimarlar Odasınca belirlenen öneri bedelden az olmaması,”
e) (R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.6) Yürürlükten kaldırılmıştır.
f) Mimarlık hizmeti vermek üzere şirket adına yetkilendirildiğine dair noter onaylı yönetim kurulu kararını vermesi,
g) (R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.6) Yürürlükten kaldırılmıştır.
h) SSK giriş beyannamesi ya da son dört aylık SSK prim bordrosu fotokopisini vermesi, bu dört aylık prim bordroları iş bitimine kadar odaya sürekli getirilir.
i) Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
j) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
k) Üyelik aidatını ödemiş olması, gerekir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN MİMARLARIN MİMARLIK HİZMETİ VEREBİLME KOŞULLARI
Kamu kurumlarında çalışan mimarlar, bu kuruluşların kendilerine ait yapı işleri için serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın mimarlık hizmetleri verebilirler. Bu durumda mimarın;
a) (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.7) “27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen” disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
b) İlgili kamu kuruluşu adına mimarlık hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi vermiş olması,
c) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olmasının yanında Mimar kamu kurumundaki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması,
d) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
e) Üyelik aidatını ödemiş olması, gerekir.

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE YETKİLENDİRMESİ İLE SERBEST MİMARLIK HİZMETİ VEREBİLME KOŞULLARI
Mimarlık eğitimi veren üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaya katkıda bulunmayı ön planda tutmak koşuluyla uzmanlık konularında bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin yetkilendirmesi ve aşağıda yazılı hususları yerine getirmek koşuluyla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın üniversitelerin ve diğer kamu ve kuruluşlarının asli işlerine yönelik mimarlık hizmeti verebilirler. Ancak; fenni mesuliyet üstlenemezler. Bu durumu belirlenen döner sermaye yetkilendirmesi ile çalışan mimarın;

a) (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.7) “27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen” disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
b) İlgili üniversitenin döner sermayesi adına hizmet vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi vermesi,
c) Üniversite döner sermaye yetkilisi ile arasında düzenlenmiş müelliflik ve telif haklarını tanımlayan, asgari oda tip sözleşmesinin koşullarını sağlayan sözleşmeyi vermesi,
d) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması yanında Üniversite döner sermaye faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması,
e) Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
f) Üyelik aidatını ödemiş olması, gerekir.

MİMARLARIN KENDİLERİNE ÖZEL, SERBEST MİMARLIK HİZMETİ VERMESİNDE UYULACAK ESASLAR
Mimar kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşleri ve çocukları gerçek kişi olarak, iş sahibi konumunda olduğu durumlarda ve ticari amacı olmayan kendi kullanımları için yaptıracakları binalarda (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.8) “bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamındaki” , serbest mimarlık hizmetlerini, bu durumu belgelemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.8) “maktu mesleki denetim bedelini” ödeyerek yapabilirler. Bu durumu belirlenen mimarın;
a) (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.8) “27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen” disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
b) Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname, başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
c) Üyelik aidatını ödemiş olması, gerekir.

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR
Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “yaptıran” serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ile birlikte serbest mimarlık mührü verilir.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü olmayan mimarlar, (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan” serbest mimarlık (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “hizmetlerini” yapamazlar.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi, verilmesi ve yenilenmesi aşağıda yazılı kurallara uygun olarak yürütülür;
a) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü serbest mimar adına düzenlenir.
b) Mimara birden fazla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührü verilmez.
c) Bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları sağlayan mimarlar, ilgili maddede belirtilen belgeleri tamamlayarak, iş yerinin bulunduğu ilin ya da ilçenin bağlı olduğu (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “Mimarlar Odası” birimine yazılı olarak başvurur.
d) Bu belgeler 7 gün içinde şube etkinlik alanlarındaki birimlerce ilgili şubeye iletilir. Şube yönetim kurulları başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde inceleyip sonuçlandırır. (Ek cümle – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “Düzenlenen serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi mimara bağlı olduğu birimince elden verilir.”
e) (R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) Yürürlükten kaldırılmıştır.
f) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescilde, o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere verilir. Tescil (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “bedeli” ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır.
g) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi her yıl Ocak ayı sonuna kadar serbest mimarın yazılı başvurusu ile o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere yenilenir. Tescil yenileme (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “bedeli” ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır. Belirlenmiş süresi içerisinde tescil yenilemesi yapılmamış ise yenileme işlemi yapılırken ilk tescil (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “bedeli” ve o yılın üyelik aidatı alınır.
h) Tescil ve tescil yenileme(Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “bedelleri” her yıl Mimarlar Odası yönetim kurulu tarafından Aralık ayı içinde belirlenir ve ilan edilir.
i) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ya da serbest mimarlık mührünün kaybedilmesi durumunda, kaybın ve geçersizliğinin belgelenmesi koşulu ile yapılacak başvuru ve tescil (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “bedelinin” yatırılması durumunda serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü yeniden düzenlenir.
j) Unvan, adres, statü değişikliği gibi tescile esas koşullarda olan değişiklikler serbest mimarın en geç 30 gün içinde yapacağı yazılı başvuru sonucunda değiştirilir. (Ek cümle – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “Bu işlem için ayrıca bir bedel alınmaz.”
k) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgeleri ülke çapında, karışıklığa ve tekrara neden olmayacak şekilde, şube ve şubelere bağlı birimler ile tescil tarihi esas alınarak numaralanır. İptal edilen (Değişik ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “büro tescil belgesi numarası” bir başka serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine verilmez. Tescili silinen serbest mimarın yeniden başvurusu durumunda eski belge numarası verilir (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “ve tescil yenileme işlemi bu maddenin (g) bendine göre gerçekleştirilir.”
l) Şube değiştiren serbest mimar serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü kayıtlı olduğu şubeye iade eder. Yeni serbest mimarlık hizmetleri (Ek ibare – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “büro” tescil belgesi ve mührü nakil olduğu şube tarafından verilir.
m) Tescil ile ilgili evraklar Mimarlar Odası tarafından, üyenin mesleki faaliyeti süresince saklanır.
n) (Ek – R.G.: 06.02.2010 – 27485 / m.9) “Tescile esas bilgi ve belgelerin Mimarlar Odasına verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan ve bu Yönetmeliğe göre mesleği uygulama koşullarında değişiklik olan serbest mimarın büro tescil belgesi geçersiz kılınır, mührü geri alınır.”