KAYIT KOŞULLARI

Başvuru

1) Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerin Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden mezun olanların Üye kayıt başvurularında;

– 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
– Diploma veya Çıkış Aslı ve 2 Adet Noter Tasdiki ya da mezun oldukları okuldan alınan aslı gibidir onaylı 2 adet orijinal (ıslak imzalı ve mühürlü ) belge
– Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet Fotokopisi
– Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (son beş yıl x 480 TL.) (5 yıldan önceki borçlar ilgili yılın aidat miktarı üzerinden hesaplanır)
– Kayıt ücreti: 2022 yılı için: 100 TL.

 

NOT:

Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği

“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları
Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.
Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:
a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.
Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

 

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 3 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
– YÖK’ten denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’ten alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

 

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 3 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
– YÖK’ten denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
– Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
– Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)
** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslararası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

 

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75