Kıyılarda Dönüşüm, Afetler ve Değişen Yaşamlar Konulu Panel/Forum Etkinlik

Kıyılarda Dönüşüm, Afetler ve Değişen Yaşamlar Konulu Panel/Forum Etkinlik
23.09.2021
281
A+
A-
TMMOB Mimarlar Odası 47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Muğla Demircioğlu Park Otel ‘de düzenlenecek olan “Kıyılarda Dönüşüm, Afetler ve Değişen Yaşamlar” konulu panel/forum etkinlik duyurusunu ve afişini bilgilerinize sunarız.
Mimarlar Odası Muğla Şubesi
KIYILARDA DÖNÜŞÜM, AFETLER VE DEĞİŞEN YAŞAMLAR
25 EYLÜL 2021 / MUĞLA, …DEMİRCİOĞLU PARK OTEL
Çeşitli doğa olaylarının afete dönüşmesinde, bazı bölgesel, coğrafi, topografik özelliklerin yanı sıra ülkemizin kentleşme, kentsel tasarım ve planlama süreçlerindeki eksikliklerinin ve hatalı uygulamalarının büyük oranda etkisi vardır. Doğal afetleri sıklıkla yaşamamıza karşın, afetler karşısında hazırlıklı olma, önceden önlem alma, farkındalık geliştirme, eğitim vb. gibi alanlardaki yetersizlikler, ekonomik baskıların güvenlik ve sağlık konularını geri planda bırakması ve afet konusundaki bilinçsizlikler toplumun ve yapılı çevrenin afetler karşısındaki direncini zayıflatmakta, bugün yaşanan büyük kayıplara ve hasarlara neden olmaktadır.
Ülke ölçeğinde yaygınlaşan izinsiz ve uygunsuz alanlardaki imar hareketleri, kaçak yapılaşmalar, arazi kullanım konusundaki bilim dışı kullanımlar, imar afları, kontrol mekanizmalarının eksikliği ile afet yönetiminden sorumlu olan merkezî ve yerel örgütlerin yetersizlikleri, bütüncül bir korunma plan ve stratejisinin olmaması vb. gibi faktörler afetler karşısındaki hasarları katlamaktadır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, özellikle imar süreçlerinde yeterli denetimin olmaması, kamu yararı, bilimsellik, can güvenliği, halk sağlığı gibi öncelikli başlıkların göz ardı edilmesi gerçeği gözler önüne serilmektedir. Çarpık ve ranta dayalı kentsel dönüşüm süreçleri, tarım topraklarında, sit alanlarında ve kıyılarımızda yapılaşmanın önünün açılması; doğal afet risklerini arttırarak gerek kentsel gerekse kırsal alanda önemli yaşamsal, çevresel tehditler oluşturmaktadır.
TMMOB Mimarlar Odası 47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu Yararı Bakışıyla MİMARLIK ve TOPLUM BULUŞMALARI” etkinlikleri de bu çerçevede tartışmaları arttırmak, toplumsal iletişimi güçlendirmek ve uzmanların seslerini duyurmak amacıyla gündeme alınmıştır. İkinci “MİMARLIK ve TOPLUM BULUŞMALARI” kapsamında Muğla kentimizde, “Kıyılarda Dönüşüm, Afetler ve Değişen Yaşamlar” başlığıyla, özellikle son dönemde yaşanan sorunların katılımcı, disiplinler arası oturumlar ile çok yönlü değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Kıyı kentlerinde yaşanan dönüşümlerin ve bunların yansıması olarak yaşanan sorunların; çevre, kent, insan hakları, hukuk, kimlik, koruma bilimi açılarından bakılarak ve uzman birikimleriyle desteklenerek tartışılması amaçlanmaktadır.
Buluşmalarımız ve değerlendirmelerimiz, geleceğin çağdaş, uygar kentsel mekanlarının planlanmasında, yeniden üretilmesinde yön gösterici olacak, yerele ait sorunların, ülke çapındaki stratejilerin ve yapılan uygulamaların ilgili meslek insanlarıyla, disiplinler arası uzmanların, yerel yönetimlerin ve halkın katılımıyla ortak bir platforma taşınmasına fırsat yaratacaktır.
Sizleri Kamu Yararı Bakışıyla “MİMARLIK VE TOPLUM BULUŞMALARI -II” kapsamında, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Muğla’da, …. DEMİRCİOĞLU PARK OTEL ‘de düzenlenecek olan “KIYILARDA DÖNÜŞÜM, AFETLER VE DEĞİŞEN YAŞAMLAR” konulu panel/forum etkinliğimizde birlikte olmaya davet ediyoruz…
Program için tıklayınız.
TMMOB MİMARLAR ODASI
47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu